Regulamin

Regulamin

I - Preambuła i definicje

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Aboutdecor.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Aboutdecor.pl.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Aboutdecor.pl, prawa i obowiązki Aboutdecor.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Aboutdecor.pl z tytułu świadczenia usług, 


2) Aboutdecor.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.aboutdecor.pl


3) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskała dostęp do usług oferowanych w ramach serwisu Aboutdecor.pl, 


4) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w Aboutdecor.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, dane firmowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, 


5) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Aboutdecor.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta, 


6) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za prowadzenie Aboutdecor.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników, 

§3. Aboutdecor.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom publikowanie zdjęć oraz treści.

II - Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4. 
1. Rejestrując Konto w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 


2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody za pomocą formularza kontaktowego.

§ 5. 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z serwisu Aboutdecor.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie Użytkownika za pomocą konta utworzonego w serwisie Facebook. 


2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 


3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 


4. Aboutdecor.pl rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów. 
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez: 
1) samodzielne usunięcie Konta albo 
2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom. 
6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, wynoszącego 72 godziny.

§ 5a. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Aboutdecor.pl.

§ 6. 
1. Dostęp do większości usług Aboutdecor.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu. 
2. Aboutdecor.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Aboutdecor.pl zobowiązuje się poinformować o zmianach min. 7 dni przed ich wprowadzeniem 
3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 7. Aboutdecor.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Aboutdecor.pl, w tym usunięcia lub modyfikacji wszelkich zgromadzonych w bazie danych o Użytkowniku, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Aboutdecor.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności, związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują, z tytułu wskazanych czynności, żadne roszczenia względem Aboutdecor.pl.

§ 7a. Użytkownik udziela Aboutdecor.pl prawa do wyświetlania mu wszystkich treści dostępnych w serwisie, a także przesyłania wiadomości elektronicznych na zadeklarowaną przez użytkownika skrzynkę pocztową o treści związanej z tematyką serwisu.

§ 8. Aboutdecor.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika oraz na pozostałych podstronach serwisu, które wykorzystują informację o użytkowniku. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 9. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Aboutdecor.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Konto w Aboutdecor.pl można również założyć poprzez logowanie się za pomocą aktywnego konta w serwisie Facebook. Logowanie do serwisu Aboutdecor.pl poprzez konto w serwisie Facebook jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 10. Usługi określone w § 3. świadczone są w szczególności poprzez: 


1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu (osobowego oraz firmowego)

2) umożliwienie Użytkownikowi dodawania zdjęć a także ich komentowania 
3) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy inspiracji

III - Rejestracja i Konto

§ 11. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.aboutdecor.pl/rejestracja lub zalogowanie do Aboutdecor.pl za pomocą aktywnego konta w serwisie Facebook.

§ 12. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, loginu, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

§ 13. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu oraz zgadza się na ich publikację w Aboutdecor.pl

§ 14. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo: 
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 
2) zablokować Konto Użytkownika do czasu zupełnego wyjaśnienia sprawy, 
3) usunąć Konto Użytkownika.

§ 15. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających te dane.

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się przy akceptacji regulaminu podczas rejestracji w systemie. Aboutdecor.pl przetwarza dane użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 17. Zrealizowanie procedury rejestracji w Aboutdecor.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, 
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu, 
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym, 
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych aktywnościach w Aboutdecor.pl, przerwach technicznych w działaniu Aboutdecor.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 18. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 19. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 20. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV – Ochrona prywatności

§ 21. Podczas korzystania z Aboutdecor.pl, w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 
§ 22. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest dla wszystkich Użytkowników tutaj.

V - Dane osobowe

§ 23. Z chwilą rejestracji w Aboutdecor.pl, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych oraz wizerunku, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Aboutdecor.pl w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. Użytkownik wyraża również zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) umieszczonego w Profilu w celach statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych przez Aboutdecor.pl lub za jego pomocą.

§ 23A. Administratorem danych osobowych jest firma Grzegorz Kozłowski , która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.

§ 24. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, pochodzących od Administratora lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

§ 25. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Aboutdecor.pl

§ 26. Aboutdecor.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania Aboutdecor.pl problemów związanych z korzystaniem z serwisu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Aboutdecor.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.

VI- Korzystanie z usług świadczonych w ramach Aboutdecor.pl

§ 27. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Aboutdecor.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Aboutdecor.pl mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 28. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aboutdecor.pl oraz od korzystania z usług Aboutdecor.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 29. Zabrania się umieszczania w Aboutdecor.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, 
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, 
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 30. Zamieszczanie w Aboutdecor.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać, bez uprzedniego poinformowania, usunięte przez Administratorów.

§ 31. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Aboutdecor.pl. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Aboutdecor.pl. Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. 
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 32. Aboutdecor.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji lub usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Aboutdecor.pl

§ 33. Zabrania się wykorzystywania usług Aboutdecor.pl, w szczególności wiadomości prywatnych, do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych powszechnie jako spam.

§ 34. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

VII- Prawa autorskie

§ 35. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów, zdjęć lub wypowiedzi w Aboutdecor.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w obrębie portalu.

§ 36. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, zdjęć, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Aboutdecor.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, zdjęć, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 37. Użytkownik publikujący w Aboutdecor.pl treści o charakterze utworu autorskiego (np. zdjęcia) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Aboutdecor.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Aboutdecor.pl) tych treści. Użytkownik zapewnia, że do wszystkich danych, materiałów, wypowiedzi i zdjęć, które publikuje lub przesyła do Aboutdecor.pl, posiada prawa autorskie.

§ 38. Użytkownik udziela Aboutdecor.pl prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania przez niego danych, materiałów, zdjęć lub wypowiedzi przedstawionych jako fragment szerszej całości (również w innych serwisach społecznościowych jak np. Facebook), także po usunięciu konta Użytkownika z Aboutdecor.pl.

VIII- Odpowiedzialność

§ 39. Aboutdecor.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji umieszczonych w Aboutdecor.pl przez Użytkowników w tym m.in. informacje o użytkownikach, boiskach, turniejach, zdjęciach, wydarzeniach. Wszystkie informację znajdujące się w Aboutdecor.pl mają charakter poglądowy i nie stanowią „oferty” handlowej rozumianej w ramach obowiązującego prawa.

§ 40. Aboutdecor.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 41. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Aboutdecor.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, w szczególności umieszczanie w serwisie zdjęć do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.

§ 42. Aboutdecor.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Aboutdecor.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Aboutdecor.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich poprawności, wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 43. Aboutdecor.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Aboutdecor.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 44. Aboutdecor.pl nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Aboutdecor.pl w całości albo w części.

§ 44a. W przypadku otrzymania przez Aboutdecor.pl urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Aboutdecor.pl nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 45. Aboutdecor.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aboutdecor.pl.

IX- Reklamacje

§ 46. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aboutdecor.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Aboutdecor.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego za pomocą formularza kontaktowego.

§ 47. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Aboutdecor.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Aboutdecor.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

§ 48. Aboutdecor.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Aboutdecor.pl

§ 49. Reklamacje składane do Aboutdecor.pl, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Aboutdecor.pl nie będą rozpatrywane. Aboutdecor.pl nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

X- Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50. Aboutdecor.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 51. 
1. Aboutdecor.pl zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. 
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. 
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Aboutdecor.pl

§ 52. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Aboutdecor.pl na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 53. 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 26 listopada 2019 r.